Aktuality:


Z důvodu přehlednosti jsou zprávy v aktualitách pravidelně mazány

a je možné je dohledat v jednotlivých podsekcích webu školy.

 

Sladká tečka za školní docházkou

29.6.2016

Tento náš poslední  školní rok jsme často trávili ve společnosti našich patronátních prvňáčků. Připravili jsme si pro ně společné hodiny matematiky, přírodovědy, vlastnoručně vyrobené dárečky, Mikulášskou nadílku. V učení jsme pokračovali i na cestách za zajímavostmi v našem regionu .  Úspěšná byla návštěva Divadla loutek,  setkání s robotem v Planetáriu,  ochutnávka medových dobrot v MARLENCE  a procházka v ZOO.  Děti nás překvapily svými znalostmi, hravostí a temperamentem. Nakonec jsme si dopřáli minivýlet jen pro nás do DinoParku v Doubravě. A tam jsme si vyhráli i my. Vzorečky, poučky, definice, pravidla…někteří určitě zapomenou, ale všem zůstanou hezké a někdy i dobrodružné zážitky.  Prvňáčci pokračují, ale my už musíme  změnit  školní lavice. Takže, Školo, děkujeme.  

Žáci IX.B 2016

 

 

../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (1).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (10).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (11).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (12).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (13).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (14).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (15).jpg
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (16).jpg
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (2).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (3).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (4).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (5).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (6).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (7).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (8).JPG
../foto_skolni_2015_2016/konec_9b (9).JPG

Prvouka v praxi - téma: Život na statku

26.6.2016

Nejlepším způsobem, jak děti naučit učivo pro ně nové a ne tak známé, je vzít žáky do „ praxe“.

Ne jinak tomu bylo při výuce prvouky 2. ročníku při probírání tématu „ Na statku“.

Nedaleko Orlové, v sousedním městě Havířov manželé Šárka a Jan Veselí vlastní malou farmu hospodařící na 5 ha půdy a zabývající se chovem bílé krátkosrsté kozy.

Cílem jejich chovu je:

·         hospodařit co možná nejekologičtěji po vzoru našich předků a tím se alespoň troškou podílet na obnově naší krajiny zdevastované dlouholetou průmyslovou a těžební výrobou

·        produkovat kvalitní kozí mléko

·        vyrábět 100% kozí sýr tradičním způsobem bez přídavku konzervantů, umělých barviv, zahušťovadel a jiných náhražek

·        vyrábět zakysané mléčné výrobky, tvaroh a následné tvarohové produkty

·        nabídnout tzv. „ nápoj věčného mládí“, kterým je kozí syrovátka vznikající jako druhotný produkt při výrobě sýrů…

·        produkovat kvalitní plemenná zvířata kozy bílé krátkosrsté, která je, stejně jako kladrubský kůň, našim národním plemenem

 

Děti si na vlastní kůži mohly kozu podojit a hned podojené mléko ochutnat, dozvěděly se vše o chovu, způsobu pastvy, zpracování potravy, stavby těla kozy domácí….atd.

Mimo koz vlastní majitelé koně, krávu, husy, kačeny, slepice, kočky a psy.

Na závěr si dětí kromě nových vědomostí a zážitků, odnášely i vzorky kozího sýra.

Jediným a velkým nedostatkem bylo zaváháni paní učitelky LLL    / nezkontrolovala si fotoaparát a ten si na statek přinesla totálně „ vybitý „/. Paní majitelka nám zapůjčila svůj fotoaparát, fotografie bohužel však ještě neposlala.

Opravdu účelně strávený den.

Jana Pechová + II.A

 

 

Hodnocení výchovné poradkyně

26.6.2016

Milí žáci,

         školní rok 2015/2016 se chýlí ke konci. Odevzdáváte učebnice staré a dostáváte do dalšího školního roku nové. Pročítáte si je, listujete v nich, ale myšlenkami jste již na prázdninách.

         Dovolte mi menší rekapitulaci, ve které bych napsala, kam se letos žáci naší školy dostali, na kterých školách budou pokračovat ve studiu.       

Letos vychází celkem z 9. ročníků 56 žáků. Na gymnáziu bude studovat 6 žáků, střední odbornou školu si vybralo 27 žáků, ve čtyřletém učebním oboru s maturitou bude pokračovat 9 žáků, učebnímu oboru se vyučí 14 žáků. Tzn., že celkem z 56 vycházejících žáků se dostalo 42 na obor, který je zakončen maturitní zkouškou. Většina si vybrala státní školy, na soukromých bude studovat 9 žáků. Žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení, někteří se dostali v druhém kole a na odvolání.

Obory s informatikou a elektrotechnikou si vybralo 7 žáků, dva obor elektrikář.  Čtyři žáci si vybrali obor obráběč kovů, vždy 3 žáci se přihlásili na  obory stavebnictví, strojírenství a bezpečnostně právní činnost. Zájem byl i o obor veřejnosprávní činnost, sociální činnost, kuchař-číšník. V letošním školním roce si žáci zvolili i tyto obory: jezdec a chovatel koní, aplikovaná chemie, herectví – hudebně dramatické umění a grafický design – užitá malba. 12 žáků si vybralo studijní obor na GOA Orlová.

Z pátých ročníků bylo přijato 10 žáků na gymnázium.

Mnozí žáci dostanou velmi pěkná vysvědčení. Všichni se vydáte na prázdniny. Chtěla bych vám popřát krásné zážitky, odpočiňte si, načerpejte síly a s novým elánem se na všechny budeme těšit ve školním roce 2016/2017.

 

Výchovná poradkyně

 

 

Úspěch školy ve sběru papíru

26.6.2016

V našem regionu jsme skončili na 3.místě

Výsledková listina - zde

Diplom - zde

23.6.2016

„MAP – ORP Orlová“ – 2. zasedání Řídícího výboru

V úterý 14. června 2016 se již podruhé na MěÚ v Orlové sešel Řídící výbor projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová a cílem je vytvořit dokument - místní akční plány v oblasti vzdělávání, který bude i kritériem přijatelnosti u investičních projektů z IROPU v rámci výzev pro školy.  Všechny základní i mateřské školy v Orlové, Petřvaldě a Doubravě jsou partnery projektu. 

Zasedání se zúčastnili jak členové ŘV, jejichž úkolem bylo schválit první verzi Strategického rámce, tak zástupci partnerů projektu, kteří zde diskutovali o prioritách a vizi.

Strategický rámec byl vytvořen realizačním týmem projektu a obsahuje investiční záměry škol, DDM, DM Orlové, knihoven v ORP Orlová. Ne vše, co je v něm uvedeno, bude realizováno a neplatí, že co v něm uvedeno není, nesmí být. Je to živý dokument, který bude aktualizován každých šest měsíců na základě nově vznikajících potřeb v území, vyhlášených výzev dotačních programů a výsledků činností pracovních skupin. Pracovní skupiny byly sestaveny ze zástupců partnerů projektu a od září se začnou zabývat jim svěřenými úkoly.

Celkem bylo vytvořeno šest pracovních skupin (1. Předškolní vzdělávání a péče:  dostupnost  –  inkluze  – kvalita, 2. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, 3. Čtenářská, matematická a jazyková gramotnost, 4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, 5. Kariérové poradenství v základních školách, 6. Rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků) v závislosti na zvolených prioritách, strategických cílech a opatřeních, které vyplynuly z diskuse na setkání a analýzy dotazníkového šetření MŠMT, analýzy investičních záměrů škol a analýzy strategických dokumentů týkajících se vzdělávání. Celá řada členů pracovních skupin jsou pedagogičtí pracovníci.

I přes nemalé problémy, se kterými se realizátoři projektu musí při své práci potýkat, bylo „odstartováno“ a snaha dojít cíle ještě nevymizela. Metou budiž vize roku 2023, na které se shodli všichni přítomni jednání:

„Na základě dohody všech zainteresovaných subjektů v území podpořit rozvoj potenciálu a osobnosti každého dítěte do 15 let - formou možností přístupu ke vzdělání všem, pomoci potřebným, nabídky mimoškolních aktivit zájemcům, pochvaly a odměny pro nejlepší - s cílem vychovat slušného a podnikavého člověka schopného si najít práci a být úspěšným ve svém životě.“

 

Recyklohraní na naší škole

22.6.2016

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

 

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 2 televizí, 0 monitorů a 153,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti

recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných

elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních

dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje,

o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili

ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a

produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,

která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v

loňském roce vytřídili 2 televizí, 0 monitorů a 153,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 4,04

MWh elektřiny, 269,37 litrů ropy, m3 vody a 0,09 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise

skleníkových plynů o 0,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 3,22 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100

televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400

litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro

uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou

pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k

ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a

drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace

jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny

dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise

do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení

jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 

Mgr. Jana Pechová

 

 

Informace k přihlášení dětí do školní družiny pro šk. rok 2016/2017

20.6.2016

Přihláška do ŠD je vždy platná pouze na daný šk. rok a proto k zápisu musí přijít i rodiče dětí, které ŠD letos navštěvovaly!

Zápis do ŠD bude probíhat i poslední týden v srpnu 2016.

Přesný datum a čas zápisu bude vyvěšen na dveřích a webových stránkách školy v pátek 26. srpna 2016.

Zápisní lístek bude k dispozici při zápisu do ŠD, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek školy  v sekci - formuláře školy.

Nově nabízíme rodičům možnost přihlásit své děti do školní družiny na příští šk. rok již nyní a to do 30. června 2016!

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat elektronicky na adresu sdskolni862@seznam.cz , nebo odevzdat kterékoli vychovatelce ŠD. 

Vzhledem k vysokému počtu žadatelů v letošním šk. roce budou při zápisu do ŠD použita následující kritéria:

1, žáci 1. a 2. ročníku zaměstnaných rodičů

2, žáci 1. a 2. ročníku, kteří do školy dojíždějí

3, žáci 3. ročníku zaměstnaných rodičů

4, žáci 3. ročníku, kteří do školy dojíždějí

Ostatní žáci, na které se tato kritéria nevztahují, mohou být do ŠD přijati, pokud se nenaplní kapacita všech oddělení. ( při zápisu budou vepsáni do pořadníku a rodiče budou následně telefonicky kontaktováni vedoucí vychovatelkou )

Umístění žáka do ŠD není nárokové.

Do ŠD nemusí být přijati žáci, kteří stabilně porušovali řád ŠD  nebo jejich zákonní zástupci řádně a včas nehradili poplatky za ŠD.

 

Exkurze do Beskyd II.A + II.B

20.6.2016

Exkurze do Beskyd

16.6. - Nádraží Dětmarovice v 7.30 – odjezd do Mostů u Jablunkova

Tak začala naše exkurze do Beskyd - konkrétně výstup na Skalku a později na Severku.

Čistý vzduch, krásné počasí, dobrá nálada, spousta zážitků- to jsou  nejlepší atributy pro příjemně strávený den.

Moc se nám líbilo !!!

II.A + II.B

 

../foto_skolni_2015_2016/beskydy (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/beskydy (2).JPG
../foto_skolni_2015_2016/beskydy (3).JPG
../foto_skolni_2015_2016/beskydy (4).JPG

Už umíme nejen číst

16.6.2016

"Vzdělávání není plnění kbelíku,

ale zapalování ohně." 

(W.B. Yeats)

 

Vyrobit si loutky, rozdělit si role a nacvičit loutkovou divadelní hru - to není jen tak ! A co teprve zahrát ji  před obecenstvem svých spolužáků ? My jsme se do toho pustili a  společně jsme si uspořádali divadelní představení O Červené karkulce. Všem se hra vydařila a třídou se rozléhal veliký potlesk! Děti odvedly pěknou práci, která je velmi bavila.

 

M. Bartoňková, II.C

../foto_skolni_2015_2016/umime_cist (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/umime_cist (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/umime_cist (3).jpg
../foto_skolni_2015_2016/umime_cist (4).jpg

Výlet II.C a II.D

16.6.2016

"Nejhezčí to bylo v lese!"

"Já jsem se těšil na jízdu vlakem."

"Cesta lesem a trávou byla prima!"

"Nejlepší byly hry v přírodě."

 

Tak jsme si vyšlápli na Gírovou. Cestou jsme se zastavili na chatě Studeničné a po dalších 2 km jsme dorazili na turistickou chatu Gírová.  Tam nás čekalo plno her a zábavy. Sluníčko svítilo, les voněl a nikomu se nechtělo zpátky do Orlové. 

 

M.Adamská, M. Bartoňková

 

../foto_skolni_2015_2016/vylet_iicd (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/vylet_iicd (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/vylet_iicd (3).jpg

Akce školy - květen,červen

16.6.2016

Červen
1. kino II. ABCD, IV. ABC, III. ABC, V. BC
  kino II. A, IV. A, II. AC
  besídka III. A
  MK knihovnická lekce - IX. A
  IX. C - MŠ DUHA - Den dětí
  Přírodovědné hraní - IX.B+I.B
2. Exkurze Vítkovice - svět techniky VIII. AC
  Besídka II. A
  Školní výlet - Rožnov, skanzen III. A, B
  V. C - Exkurze Praha
3. Besídka III. B, II. B
  Společná hodina I. A a IX. A ke Dni dětí
8. Exkurze II.C+II.D
9. Exkurze Praha V. B
  Akademie ZŠ Mládí 
  I. A, B, C, II. A, C, D, III. B, C, IV. A, B, C, V. A, C
  VI. AB, VII. A, VIII. ABC, IX. A
  Společné odpoledne s rodiči I. C „Bejbáček Orlová
13. Marlenka IX. B + I. B
  Cykloběh 7. a 8. třídy
  Besídka II. C v Klubu Spirála
16. ZOO Ostrava IX. B + I. B
17. Exkurze Beskydy VII. B
20. ČČK IX. ABC - praktický nácvik první pomoci
22. Exkurze Hrabyně - VIII. B, IX. A
  Exkurze Beskydy VI. A, VII. C
  Exkurze VI. B
  Exkurze Dinopark Ostrava IX.B
24. Exkurze Dálniční policie Ostrava - IV. A, B
25. Vyhlášení sportovce roku - II. Stupeň
27. Joy- III.BC, VI. A, DDM I. A
  Joy - VII. AC, VIII. B, IV. A
28. Kmit -IV. B, C, V.B,C, VII.B,VIII.A,C, IX.A, B,C
  Joy - II. A, VI. B
29. Rozloučení s deváťáky - DDM
30.

Vysvědčení

 

Květen
2. I.C a IX.C - společná hodina HV
3. Běh osvobození
  MK Pohár rozhlasu
  Exkurze Marlenka VIII. A, IX. C
6. Muzeum Čarodějnice I. A
8. Besídka II. D
9. OK sportovní soutěže OVOV
10. DK Orlová, film Jakub - 8. a 9. třídy
11. Filharmonie DKMO - VI. AB, VII.BC
  OK Pohár rozhlasu
12. MK atletický čtyřboj
13. DLO Kocourek Modroočko   III. A BC, IV. B
16. Švp Ostravice - ch. Svoboda  
  muzeum Jízda králů - II. C
17. Výstavní síň Muzeum Těšínska Orlová - IV. A
18. Planetárium -  IX. B + I. B
  Exkurze na Měst.úřadě Orlová - IV. A
20. OK Pythagoriády - GOA Orlová
25. Naše Superstar
  Městské kolo atletického trojboje I. stupeň        
26. Beseda s cestovatelem VIII.BC, IX. A
27. I.C a IX.C -  ZOO Ostrava
31. Exkurze Zlín IX. AB, VIII. B
  Besídka III. C

Výlet do Prahy V.B

12.6.2016

9. června se žáci V.B vypravili poznat krásy našeho hlavního města. Využili všech možných dopravních prostředků přes vlak, tramvaj, metro a lanovou dráhu, pobavili se v Petřínském bludišti, ocenili nádheru Staroměstského orloje a prošli se po Karlově mostě. I přes velkou únavu zvládli projít Václavské náměstí a podívat se na světoznámou sochu svatého Václava. Nakonec ještě zvládli nakoupit malé upomínkové předměty na Havelském tržišti. Celý den dětem přálo počasí a jistě budou dlouho na tento povedený výlet vzpomínat.

 

../foto_skolni_2015_2016/praha_vb (1).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_vb (2).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_vb (3).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_vb (4).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_vb (5).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_vb (6).JPG

 

Výlet do Prahy V. A

8.6.2016

Letošní mezinárodní den dětí jsme strávili v našem hlavním městě. Zásluhou tatínka jednoho žáka naší třídy, který nám zaplatil ubytování, jsme si výlet mohli protáhnout na 2 dny. Stihli jsme toho tak vidět a navštívit daleko více. Viděli jsme snad vše to nejkrásnější a nejdůležitější, co se vidět v Praze dá. Václavské náměstí, Staroměstské náměstí s Orlojem, Petřín, Vyšehrad, Pražský Hrad, Daliborku, Nový Svět, Letnou, podvečerní život na pražských náplavkách, cestování metrem a vlakem. Stálo to zato!                                                                                                                                        

Ivana Szotkowská

../foto_skolni_2015_2016/praha_va (1).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_va (2).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_va (3).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_va (4).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_va (5).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_va (6).JPG
../foto_skolni_2015_2016/praha_va (7).JPG

 

Výlet Praha V.C

8.6.2016

2. 6. jeli žáci 5. C třídy na jednodenní výlet do Prahy. Navštívili památná místa české historie. Mohli zblízka obdivovat krásy hlavního města.  Stihli jsme shlédnout Petřín, prohlédnout si Hradčany, zastavili jsme se také u orloje na Staroměstském náměstí. Prošli jsme Karlův most a Kampu, viděli Národní divadlo. Dále jsme se vydali na Václavské náměstí, k Prašné bráně a Obecnímu domu.   Na jeden den toho bylo skutečně dost. Pro mnohé z nich byla zážitkem i cesta vlakem a přesuny metrem po Praze.

 

../foto_skolni_2015_2016/praha_vc (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/praha_vc (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/praha_vc (3).jpg
../foto_skolni_2015_2016/praha_vc (4).jpg
../foto_skolni_2015_2016/praha_vc (5).jpg
../foto_skolni_2015_2016/praha_vc (6).jpg
../foto_skolni_2015_2016/praha_vc (7).jpg

 

Festivalový výlet IX.A,IX.B,VIII.B

5.6.2016

Poslední květnový den jsme prožili v pohostinném  Zlíně, kde probíhal 56.ročník FILM FESTIVAL 2016. Exkurzi jsme zahájili prohlídkou filmových ateliérů založené  zlínským podnikatelem Tomášem Baťou. Zhlédli jsme dobové reklamy, viděli ateliér se stopami filmu Cesta do pravěku. Pak následovalo Kongresové centrum, červený koberec, krásná auta v barvách naší státní vlajky, Univerzita T.Bati s filmovým studiem a v něm naši žáci před kamerou, za kamerou, u mixážního pultu, chodník slávy s odhalením hvězd dětských filmových herců a mnoho foto a selfie s Danou Morávkou, Janem Čenským, Vendulou Svobodovou z nadace Kapka naděje, Benem Cristovao a dalšími. K tomu super počasí, příjemná atmosféra a vše lemováno typickou „baťovskou“ architekturou. Ostatně ulovená fota jsou důkazem.

účastníci zájezdu …..

../foto_skolni_2015_2016/festival (1).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (10).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (11).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (12).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (13).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (14).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (15).jpg
../foto_skolni_2015_2016/festival (16).jpg
../foto_skolni_2015_2016/festival (17).png
../foto_skolni_2015_2016/festival (2).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (3).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (4).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (5).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (6).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (7).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (8).JPG
../foto_skolni_2015_2016/festival (9).JPG

 

Schůzka s robotem Engy - IX.B + I.B

29.5.2016

V polovině května jsme vzali naše patronátní prvňáčky z I.B do Planetária v Ostravě-Porubě. Nejdříve jsme letěli na výlet k Čokoládově hvězdě a prohlédli si souhvězdí na obloze. Pak nás přivítal a překvapil  humanoid Robot Engy – zpíval, recitoval, umí cizí řeči, usmívá se a hlavně zná odpovědi na mnohé otázky. Nejvíce nás pobavila odpověď na tradiční choulostivou otázku:  Jak chodí na záchod kosmonauté ve vesmíru. Nakonec jsme si  s průvodcem vyzkoušeli zajímavé interaktivní expozice – zkusili si skoky na Měsíci, vyfotili se na Marsu, vytvořili tsunami, tornádo a mnoho dalších neobvyklých experimentů. Tak probíhal náš společný výlet za poznáním.

Mgr. Růžena Miczová, IX.B

 

../foto_skolni_2015_2016/robot (1).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (10).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (11).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (12).JPG
robot (2).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (3).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (4).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (5).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (6).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (7).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (8).JPG
../foto_skolni_2015_2016/robot (9).JPG

 

Naše Superstar

29.5.2016

Ve středu 25.5.2016 proběhlo v Domě dětí a mládeže Orlová finále školní pěvecké soutěže Naše Superstar, kterou pro žáky orlovských základních škol připravila ZŠ Slezská 850 společně se ZŠ Školní 862 a DDM Orlová.

Do finále se probojovalo jedenáct soutěžích, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V mladší kategorii soutěžily žákyně 1.-5. ročníku: Marie Burová, Karolína Žigová, Simona Pavlíková, Linda Horváthová, Isabel Goldbergerová, Renata Demeterová a Karolína Rostášová. Starší kategorii zastupovali žáci 7.-9. ročníku: Barbora Gaszczyková, Natálie Múdra, Kryštof Malec a Marcela Pohlodková.

Všichni zpěváci se svědomitě připravovali na svá vystoupení pod vedením paní učitelky Mgr. Blanky Kawanové, která je navíc hlavní organizátorkou celé soutěže. Další organizátorkou soutěže a zároveň i její moderátorkou je paní učitelka Mgr. Martina Kempná. Za DDM Orlová se do organizace soutěže zapojila Mgr. Petra Godulová, která také vyzdobila sál.

Soutěž byla obohacena vystoupením taneční skupiny Ritmo z DDM Rychvald pod vedením Kateřiny a Magdalény Matušínské a choreografií kroužku aerobiku DDM Orlová, který vede Lenka Vargová.

Obecenstvo se zaujetím sledovalo kvalitní výkony všech finalistů, aby mohlo zvolit svého „Miláčka publika“. Toto ocenění získala Isabel Goldbergerová.

Po napjatém očekávání bylo vyhlášeno rozhodnutí poroty: vítězkou mladší kategorie se stala Isabel Goldbergerová a ve starší kategorii zvítězil Kryštof Malec.

Velké poděkování patří sponzorům, porotě a všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh soutěže.

Mgr. Martina Kempná

../foto_skolni_2015_2016/superstar.jpg

 

ZOO I.A a IX.A

25.5.2016

Dne 18. 05. 2016 proběhla v rámci tradiční spolupráce prvních a devátých tříd společná exkurze do ZOO Ostrava. Děkujeme paní učitelce Mgr. M. Kempné i žákům IX. A za smysluplně strávené chvíle na exkurzi. Rovněž děkujeme Nadačnímu fondu naší školy za uhrazení vstupného i dopravy.

 

Mgr. M. Švikruhová a žáci I. A

../foto_skolni_2015_2016/zoo_19a (1).JPG
../foto_skolni_2015_2016/zoo_19a (2).JPG
../foto_skolni_2015_2016/zoo_19a (3).JPG
../foto_skolni_2015_2016/zoo_19a (4).JPG
../foto_skolni_2015_2016/zoo_19a (5).JPG
../foto_skolni_2015_2016/zoo_19a (6).JPG
../foto_skolni_2015_2016/zoo_19a (7).JPG

Den otevřených dveří - nemocnice Orlová

22.5.2016

Dne 18.5.2016 u příležitosti Mezinárodního dne dětí pořádala Nemocnice s poliklinikou Orlová  „Den otevřených dveří“. V rámci tohoto dne žáci třídy VIII. A měli možnost poznat možnosti zdravotnického povolání a mohli si zároveň vyzkoušet některé činnosti jako např. obvazovou techniku, nácvik resuscitace, správný postup mytí rukou (desinfekce), nácvik rehabilitace – škola zad, možnost změřit si krevní tlak, práce s externím defibrilátorem, připravit nemocniční lůžko,  zajímavosti rentgenu, prohlédnutí operačních nástrojů a trenažér nácviků laparoskopických operací.

Program byl velice zajímavý a připraven pěknou názornou formou, žákům se velmi líbil.

Mgr.Křemenová Miroslava

 

../foto_skolni_2015_2016/nemoc (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (10).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (11).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (12).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (13).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (14).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (15).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (16).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (3).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (4).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (5).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (6).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (7).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (8).jpg
../foto_skolni_2015_2016/nemoc (9).jpg

Škola v přírodě - Ostravice

22.5.2016

Předposlední květnový týden jsme absolvovali školu v přírodě na Ostravici - Sepetné. Předpověď počasí nás vylekala, proto jsme se snažili odchodit turistické kilometry už od začátku. Špatné počasí ovšem nepřišlo a my jsme zvládli opravdu hodně. Peřeje, Zbuja, Medvědí skálu, Butořanku, Lysou, Mazák, Smrček a Podzbujovský okruh, celkem 59 km. Všichni šlapali opravdu báječně a zaslouží velkou pochvalu. Kromě toho dostatek spánku, skvělé jídlo, poníci, husky, táborák a diskotéky, taky hokej, opičárnu a míčové hry. Jedním slovem paráda, už se těšíme na další.

 

Mgr. Marek Tešnar 

 

../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (10).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (11).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (12).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (13).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (3).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (4).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (5).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (6).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (7).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (8).jpg
../foto_skolni_2015_2016/svp_68 (9).jpg

Sběr papíru - oznámení

22.5.2016

Vážení rodiče, milé děti,

děkujeme za vaši aktivitu při sběru papíru v tomto školním roce. Soutěž S panem Popelou letos končí 10.6:, do té doby musíme odvézt poslední várku. Poslední výběr papíru proto bude na naší škole v úterý 7.6. V průběžném pořadí jsme momentálně na čtvrtém místě. Do stupňů vítězů nám schází cca 2000 kg papíru. Snad se nám podaří toto množství ještě dosbírat.

Zároveň děkujeme našim pomocníkům z osmých a devátých tříd za každotýdenní pomoc.

 

B.Janitorová a E.Dluhošová

 

Sběr papíru - duben

22.5.2016

 
Duben
I.A 81 kg
I.B 20 kg
I.C 196 kg
II.A 126 kg
II.B 76 kg
II.C 267 kg
II.D 74 kg
III.A 73 kg
III.B 189 kg
III.C 67 kg
IV.A 132 kg
IV.B 72 kg
IV.C 29 kg
V.A 119 kg
V.B 57 kg
V.C 193 kg
VI.A 192 kg
VI.B 65 kg
VII.A 85 kg
VII.B 63 kg
VII.C 11 kg
VIII.A 0 kg
VIII.B 20 kg
VIII.C 13 kg
IX.A 0 kg
IX.B 0 kg
IX.C 28 kg

Akce školy - duben

18.5.2016

Duben
1. ZOO Soutěž II. stupeň
  Lidový rok - 3. a 4. tříd
  Vystoupení Lidový rok - III. A, C, IV. A, B, C
3. ŠvP Bílá III. C, IV. A, V. A
4. Školní. kolo Pythagoriády - 6., 7. a 8. ročník
5. OK matematické olympiády - Karviná
8. Putování za chlebem - Rozchodník II. B
15. MK VIII. B "Zločinu na stopě"
17. ŠvP Gálik IV. B, C
20. IX.B+VIII.B DLO - "Sabotáž"
  Minifotbal MK
  Návštěva Záchranné služby I. C
21. Protidrogová prevence 9. třídy
22. MK VIII. C "Zločinu na stopě"
25. Společná hodina matematiky - I. A, IX. A
27. Muzeum -Čarodějnice II. A
  DDM workshop II. B
28. Běh Rydultowy
29. Muzeum – „Čarodějnice se slétají“ I. B, III. B

 

Atletický čtyřboj

16.5.2016

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se jako každoročně konal atletický čtyřboj v Dolní Lutyni. Tato akce je ohraničena procházkou na místo akce, 3 km a samozřejmě zpět, zase 3 km. Tento rok se zúčastnilo 5 škol, perfektní organizace, nádherné počasí a také úspěchy. Starší děvčata zvítězila a Karin Žolnerčíková (8.B) byla nejlepší vícebojařkou. Dále tento tým tvořily Nela Majkútová a Denisa Sobková (9.A), Petra Minaříková (9.C) a Kristýna Pokorná (8.C). Mladší děvčata se umístila na

3. místě ve složení: Klára Stanieková (5.A), Vanesa Fričová a Natálie Sikorová (6.B), Jana Šlachtová (7.A) a Karolína Czepcová (7.C). Mladší chlapci se na stupně vítězů nedostali, přestože Jan Bárta byl 3. nejlepší vícebojař, ale jeho spolužáci nesdíleli stejnou bojovnost. Dále ze 7.A reprezentovali Jakub Urbančík, David Kuboš, Jakub Mlýnek a ze 6.B Jiří Lipčák. Starší kluci měli velkou konkurenci a i když podali solidní výkony, tak na bednu to nestačilo. Startovali ve složení: Pavel Káňa a Ondřej Franek (9.C), Břéťa Jančar a Aleš Přeček (8.C) a Tomáš Buda (8.B).

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2015_2016/at_ctyr (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/at_ctyr (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/at_ctyr (3).jpg
../foto_skolni_2015_2016/at_ctyr (4).jpg

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

10.5.2016

V pondělí 9. 5. 2016 se v Havířově na ZŠ M. Kudeříkové konalo okresní kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Této výborně organizované soutěže se zúčastnilo 14 škol a bezmála 280 závodníků. Soutěžilo se v 5 disciplínách: trojskok, medicinbal, švihadlo, kliky a volitelné km nebo dribling. Naše škola vyslala 10 jednotlivců, kteří bojovali ve svých věkových kategoriích. Všichni podali pěkné výkony a patří jim velký dík. Konkurence byla veliká a trochu se nad soutěží vznášela pachuť neregulérnosti v provedení kliků, což ovšem neplatí pro naše žáky. Nakonec se Karin Žolnerčíkové (8.B) podařilo obsadit 3. místo, další umístění musíme pohledat na stránkách OVOV. Školu dále reprezentovali: Petra Minaříková a Pavel Káňa (9.C), Nela Majkútová (9.A), Aleš Přeček a Břetislav Jančar (8.C), Jan Bárta a David Kuboš (7.A), Lukáš Franek (8.A) a Bára Gaszczyková (7.C).

 

Pořadí :

Žolnerčíková 3.

Bárta 4.

Jančar 5.

Majkútová 6.

Přeček 10.

Franek 13.

Minaříková 13.

Gaszczyková 20.

Káňa 22.

Kuboš 25.

 

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2015_2016/ovov (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/ovov (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/ovov (3).jpg
../foto_skolni_2015_2016/ovov (4).jpg
../foto_skolni_2015_2016/ovov (5).jpg
../foto_skolni_2015_2016/ovov (6).jpg

Pohár rozhlasu

5.5.2016

Ve středu 4. 5. 2016 se uskutečnil v Rychvaldu, za nepříliš příznivého počasí, atletický Pohár rozhlasu. Soutěžilo 8 škol a byly k vidění kvalitní výkony. Počasí nakonec neumožnilo odběhnout závěrečné štafety, ale celkově lze hodnotit akci jako vydařenou.

Po úspěšných letech jsme se letos museli spokojit se 3. místy ml. chlapců a st. dívek, kde na jednotlivé medaile dosáhli Jan Bárta a David Kuboš (7.A), Karolína Czepcová (7.C), Karin Žolnerčíková (8.B) a Nela Majkútová (9.A). Všem reprezentantům děkujeme.

 

Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2015_2016/p_roz (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/p_roz (2).jpg

Městské běhy

5.5.2016

Běhy k oslavám osvobození ve městech Rydultowy  a Orlová

Na přelomu dubna a května se konají tradiční memoriály v těchto partnerských městech. Ve čtvrtek 28. 4. jsme odjeli reprezentovat Orlovou do Polska a mohli jsme ocenit pouze kvalitní účast, nikoli však výsledek. V úterý 3. 5. se konal u nás v Orlové Běh osvobození, již podruhé formou štafet, která je atraktivnější. Vavříny sbírají převážně Poláci, kteří přijíždějí s velmi kvalitní výpravou. Za naši ZŠ Školní se zúčastnilo bezmála 18 štafet, což je 72 běžců, vč. pana školníka, který odběhl open závod za absentujícího učitele Tv, za což mu patří velký dík. Ještě větší pochvalu zaslouží 2 štafety, které obsadili shodně 3. místa.

Chlapci 2002 - 2003: Tomáš Branny, Matyáš Hrabec (8.C), Viktor Kubina (8.B) a Jan Bárta (7.A).

Dívky 1999 - 2001: Nela Majkútová, Denisa Sobková (9.A), Lucka Jastrzembská (9.C) a Kristýna Pokorná (8.C)

Všem reprezentantům děkujeme. Mgr. Marek Tešnar

 

../foto_skolni_2015_2016/m_behy (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/m_behy (2).jpg

Společná hodina matematiky

2.5.2016

Dne 25. 04. 2016 proběhla v rámci tradiční spolupráce prvních a devátých tříd společná hodina matematiky, která byla zrealizovaná v IX.A třídě. 

Paní učitelka Ing. R. Zapletalová si pro prvňáčky a žáky IX.A připravila zajímavé početní úkoly s tematikou pohádek.

Velice děkujeme, hodina se všem moc líbila.

Mgr. M. Švikruhová a žáci I. A

../foto_skolni_2015_2016/mat_19a (1).jpg
../foto_skolni_2015_2016/mat_19a (2).jpg
../foto_skolni_2015_2016/mat_19a (3).jpg
../foto_skolni_2015_2016/mat_19a (4).jpg
../foto_skolni_2015_2016/mat_19a (5).jpg