O škole

Základní škola se nachází v sídlištní zástavbě, výuka zde byla zahájena v roce 1976. Vedle dětí ze spádového obvodu se především specializovaných tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků sjíždějí žáci z celého města a okolních obcí.

ZŠ má od roku 1993 právní subjektivitu, pracuje jako příspěvková organizace Města Orlové. Od 21. září 2005 je zařazena do národní sítě Škol podporujících zdraví.

Při ZŠ pracuje Nadační fond – podporují finančně modernizaci výuky a projekty školy a aktivity žáků ve ŠvP a LVZ.

V současné době škola sdružuje součásti: základní školu, školní družinu, školní jídelnu a 7 odloučených pracovišť – výdejen stravy.

Od 1. 1. 2008 ke škole patří místo poskytovaného vzdělávání Slezská 850 Orlová – Poruba.

 

Školní 862

Škola má 20 tříd, ve kterých se učí 419 žáků včetně žáků z Ukrajiny. Vzhledem k demografickému vývoji má počet žáků klesající tendenci.

Všechny učebny školy jsou však využívány téměř na 100 %.

Areál ZŠ se skládá z hlavní budovy a dvou přilehlých pavilonů, školního pozemku a školního hřiště – to bylo rekonstruováno za příspěvku Nadace ČEZ. Má umělohmotný povrch, vybavení především k míčovým hrám. Odpoledne slouží veřejnosti.

Hlavní školní budova se skládá ze suterénu, přízemí, I. a II. poschodí.

V přízemí se nachází Síň úspěchů našich žáků a učebna pro výuku českého jazyka žáků z Ukrajiny.

V prvním poschodí jsou třídy prvního stupně a učebny robotiky, fyziky, hudebna, jazyková učebna, učebna přírodních věd a místnost knihovny, kde si žáci školy mohou půjčovat knihy z Městské knihovny Orlová.

Ve druhém poschodí se nalézají třídy 2. stupně a učebny jazykové, přírodopisná, počítačová a žákovská kuchyňka.

V jednom pavilonu se nacházejí 2 tělocvičny – jedna s umělohmotným povrchem, dále pak pracovny pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností.

Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, didaktickou technikou.

Ve 33 učebnách jsou instalovány počítače s připojením na Internet, dataprojektory a plátna z projektu EU Dejte nám šanci poznat svět.

Třídy jsou vybaveny výškově žákům odpovídajícím nábytkem, 2 odborné učebny jsou nově zrekonstruovány a vybaveny dostatečným počtem pomůcek a novu PC technikou.

Prostory školní družiny jsou esteticky a vhodně vybavené nábytkem i koberci pro relaxaci.

V roce 2004 byla zcela nově a v souladu se zákony rekonstruována školní jídelna s přilehlými prostory.

V roce 2009 došlo k celkové rekonstrukci školy z fondu EU.

Byla schválena dotace 38 mil. Kč na zateplení a výměnu výplní otvorů, výměnu vnitřních a vnějších parapetů. Byla taktéž zčásti rekonstruována elektroinstalace.

Celý areál prostorově bezproblémově vyhovuje pro současný počet žáků i zaměstnanců školy. Areál je oplocen, školní hřiště již vyhovuje současným technickým a hygienickým požadavkům. V červnu roku 2010 bylo otevřeno vedle sportovního hřiště i dětské hřiště.

Třídy svoji velikosti odpovídají normám. Chodby jsou dostatečně široké pro bezproblémový pohyb žáků. K odpočinku slouží venkovní atrium školy.

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Počítače jsou v kabinetech učitelů a k dispozici je mají všichni administrativní zaměstnanci školy.  Běžné je zapojení všech počítačů na Internet nyní i z projektu Dejte nám šanci poznat svět. V r. 2022 byla jedna jazyková učebna nově vybavena počítači a poslechovým softwarem OMNEO a učebna fyziky notebooky a edukačním systémem PASCO.

V současné době je čtyři odborné učebeny vybaveny LCD displeji včetně interativního softwaru. 

Škola má k dispozici 1 keramickou pec.

Školní družina má pět oddělení v esteticky vybavených prostorech.

Pokryjeme zájem o ŠD u všech rodičů.

Škola je vytápěna dálkovým vytápěním, ve třídách a učebnách je vhodné mikroklima.

Hygienické zázemí školy funguje bez problémů. Velká část sociálního zařízení byla rekonstruována, všude jsou k dispozici toaletní potřeby.

Školní jídelna je vybavena nejmodernější provozní technikou a vyhovuje zcela normám EU.

Stravování je kvalitní, je zde možnost výběru ze dvou jídel s dostatkem mléčných výrobků, zeleniny a ovoce. Funguje systém internetového objednávání stravy, inkasní platby.

Pitný režim je zajištěn po celou dobu výdeje stravy, jsme zapojeni do projektu MŠMT Ovoce do škol a Mléko do škol.

Škola je po všech stránkách nadstandardně vybavena.

Plníme prováděcí plán Zdravé školy.

Slezská 850

Škola umístěna v starší sídlištní zástavbě v Orlové – Poruba.

Výuka probíhá dle ŠVP, podporujeme inkluzívní vzdělávání. 60 % dětí patří k žákům sociálně znevýhodněným.

V 13 třídách se vyučuje 242 žáků.

Ve škole pracuje 7 asistentů pedagoga.

Materiální vybavení je standardní. Škola má k dispozici pro výuku a další činnosti žáků 2 tělocvičny (v jednom pavilonu) 2 dílny (v jedné budově), školní družinu s 1 učebnou a hernou, několik odborných učeben – počítačová učebna, učebna matematiky a fyziky s interaktivní tabulí, učebna chemie se zavedeným plynem, učebna zeměpisu a dějepisu.

Většina odborných učeben je vybavena audiovizuální technikou, interaktivními tabulemi a dalšími pomůckami na požadované úrovni.

Máme také školní knihovnu se solidním knižním fondem a rozvíjejícím se fondem CD.

Součástí školy je taktéž zcela nově zrekonstruované školní hřiště s umělou trávou.

Běžecký okruh a doskočiště však potřebuje rekonstrukci.

Pro přípravu dívek k domácím pracím vaření, šití je k dispozici odborná učebna v areálu školní družiny. Materiální i další vybavení školy slouží taktéž pro mimoškolní činnosti a aktivity žáků.

Tělocvičny jsou také využívány různými sportovními a tělovýchovnými složkami v odpoledních a večerních hodinách.

Prostorové vybavení školy je dostačující. Kapacita školy není bohužel zcela vytížena a je využívána pro potřeby školy zhruba ze 40 %. Třídy a učebny jsou vzhledem k nižšímu počtu žáků na třídu prostorné.

Podmínky a zázemí pro učitele je dobré. Pro potřeby porad a schůzí slouží sborovna s počítačem. Na škole funguje i vnitřní počítačový okruh pro řízení a administrativu.

Žáci mají k dispozici uzamykatelné šatny po třídách.

Školní družina naplňuje 1 oddělení pro 30 dětí a ve školní jídelně se může stravovat najednou i 90 dětí.

Technické vybavení školy je na standardní úrovni jak po stránce podpory výuky a života školy, tak po stránce provozu školy.

Dochází k postupné rekonstrukci vstupních prostorů, učeben a chodeb.

Byla provedena celková rekonstrukce kanalizace, částečně provedena oprava elektroinstalace, opraveny zčásti střechy a okapové svody, nově oploceno školní hřiště.

Byla provedena výměna plynového otopného systému v tělocvičnách.

Je nutná výměna oken, venkovních dveří, zateplení budovy s novou fasádou.

Škola je vytápěna plynem, má zářivkové osvětlení, částečně i teplou vodu. Hygienické zázemí pro osobní hygienu, stravování, duševní hygienu žáků i učitelů je v normě včetně opatření týkajících se bezpečnosti žáků.

Přidáno 31. 8. 2020, autor: J4W Admin